THTWEB MANUAL
  Google mail account

 ตัวอย่างการพัฒนา

เมนูที่เกี่ยวข้อง

Google mail account    


Gmail
            Email account
                       Custom login page

หน้าจอสำหรับเข้าระบบจะแตกต่างจากหน้าปกติของ Google mail account คือ จะมี โลโก้และชื่อองค์กรตามที่ผู้บริหารระบบได้ตั้งค่าไว้ และ URL สำหรับเข้าสู่หน้านี้จะอยู่ในรูปแบบ http://mail.google.com/a/YourDomain เมื่อ YourDomain คือชื่อโดเมนของท่าน หรือ เป็น Web address ที่เป็นแบบ Custom URL ตามผู้บริหารระบบมีการกำหนดก็ได้ เช่น http://mail.yourdomain.com เป็นต้น

กล่องจดหมาย (Inbox)

เมื่อเข้าสู่ระบบแล้วจะพามายังหน้ากล่องจดหมาย ซึ่งประกอบด้วยฟังก์ชั่นมากมาย มีองค์ประกอบที่สำคัญดังนี้

 • เมนูด้านซ้าย: กดลิงค์ กล่องจดหมายที่เมนูด้านซ้าย เมนูด้านซ้ายนี้เป็นส่วนที่เป็นโครงสร้างของบัญชีในการจัดเก็บข้อมูล นอกจากกล่องจดหมาย แล้วยังมีกลุ่มของจดหมายดังนี้
  • ติดดาว: คือรายการจดหมายที่เลือกให้ติดดาวไว้เพื่อจัดแยกหมวดหมู่ของจดหมาย
  • การแชท: คือรายการการสนทนาผ่าน Google Talk ที่ผ่านมาแล้ว
  • จดหมายที่ส่งแล้ว: คือรายการจดหมายที่ถูกส่งออกไปแล้ว
  • ร่างจดหมาย: คือรายการจดหมายที่เขียนและบันทึกเป็นร่างจดหมายไว้
  • จดหมายทั้งหมด: คือรายการจดหมายทั้งหมดรวมทั้งที่เก็บลงฐานข้อมูล(Archive)ไว้ด้วย
  • จดหมายขยะ: คือรายการจดหมายที่ถูกตรวจสอบจากระบบว่าเป็น SPAM
  • ถังขยะ: คือรายการจดหมายที่ถูกลบ
 • การค้นหา: แบ่งออกเป็น 2 แบบ ดังนี้
  • ค้นหาจดหมาย: สามารถใช้ฟังก์ชั่นเพื่อค้นหาจดหมายได้โดยใส่ข้อความที่เฉพาะเจาะจงในการค้นหาแล้วกดปุ่ม ‘ค้นหาจดหมาย’
  • ค้นหาในเว็บ: สามารถใช้ฟังก์ชั่นเพื่อค้นหาข้อมูลในเว็บได้โดยใส่ข้อความที่เฉพาะเจาะจงในการค้นหาแล้วกดปุ่ม ‘ค้นหาในเว็บ’

© 2008 Thtserver Group. All rights reserved.